OPPDRAGSVILKÅR

logo_150x150

GENERELLE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET NORMANN & BJØRNSEN AS

Gjeldende fra januar 2024

 • Innledning
 • Taushetsbelagt informasjon og personvern
 • Salær
 • Utgifter og utlegg
 • Kostnader ved rettstvister
 • Forskuddsbetaling og klientkonti
 • Rettshjelpsordninger
 • Fakturering og betaling

Oppdragsvilkår gjelder for alle oppdrag utført av Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS (“N&B”). Vilkårene gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag. De alminnelige regler om advokaters taushetsplikt gjelder for de oppdrag N&B påtar seg. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Av hensyn til lovpålagt hvitvaskingskontroll i henhold til gjeldende lovgivning og avklaring av mulig konflikt, jf. “Regler for god advokatskikk” punkt 3.2 om interessekonflikter, vil kundeinformasjon bli benyttet i intern kontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner. N&Bs prinsipper for beregning av salær følger Regler for god advokatskikk. N&B baserer sitt salær i hovedsak på medgått ressursinnsats justert for sakens kompleksitet, oppnådde resultater og de interesser som ivaretas ved utførelsen av oppdraget. Salæret beregnes normalt ut fra den tid som er brukt på oppdraget, basert på gjeldende timepris. N&B registrerer fortløpende faktisk tidsforbruk. Kun effektiv anvendt tid faktureres. Registrering av tidsforbruk skjer ved registrering av oppdraget, og inkluderer arbeid med avklaring av oppdraget, nødvendig pålegg om kundekontroll m.m. Prisene som avtales for et oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Timeprisene er gjenstand for årlig regulering. Reguleringer som følger den generelle kostnadsutviklingen vil ikke bli meddelt kunden særskilt. I tillegg kommer merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. N&Bs salær skal betales uavhengig av saksutfallet. Er det gitt et estimat for totalt salærkrav for hele oppdraget, er dette kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er avtalt skriftlig. I forbrukersaker vil salæret bli beregnet med utgangspunkt i en timepris på kr 2.200 + kr 550 i merverdiavgift = kr 2.750, men være avhengig av sakens karakter, kompleksitet m.m. I tillegg til salær skal kunden betale for utlegg som N&B har i forbindelse med oppdraget, slik som reiseutgifter, rettsgebyr osv. Dersom oppdraget medfører bruk av materiell eller hjelpemidler ut over det ordinære, for eksempel i form av kopiering, kontormateriell, bruk av databaser mv., vil kostnadene ved dette også bli belastet kunden. N&B vil konsultere kunden før kunden belastes med betydelige utgifter eller utlegg. N&B vil ikke beregne påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift eller andre offentlige avgifter. Dersom N&B engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på kundens vegne, gjør vi det som kundens representant. Kunden er selv ansvarlig for tredjepartens honorar og kostnader. Kunden er ansvarlig for å betale N&Bs regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten. Hvis saken tapes er det sannsynlighet for at kunden vil bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger. Selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges, eller er i stand til å betale saksomkostninger For begge tilfeller vil kunden være ansvarlig for å betale N&Bs fakturaer fullt ut. N&B kan be om innbetaling av forskudd for salær, kostnader og merverdiavgift. Forskudd settes inn på en rentebærende klientkonto i N&B sin bank. Etter skatteforvaltningsloven har N&B plikt til å gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om kunders pengeoverføringer, innskudd og gjeld, herunder hvem som er parter i overføringene knyttet til klientkonti. N&B ber om at det opplyses dersom kunden har rettshjelpsforsikring. N&B vil kunne foreta nødvendige undersøkelser av om kunden har krav på støtte til juridisk rådgivning, herunder fri rettshjelp eller forsikringsordninger som kommer til anvendelse i den aktuelle saken. N&B fakturerer normalt månedlig med spesifisert faktura. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet.  A-konto  betaling kan kreves selv om det ikke er særskilt avtalt. Betalingsfristen er 15 dager fra fakturadato. Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, forbeholder N&B seg retten til å:

 • kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader,
 • avbryte all ytterligere oppdragsutførelse, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller
 • utøve tilbakeholdsrett i mottatte saks-dokumenter, filer mv.
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Dokumenter og arkiver
 • Eksterne rådgivere
 • Avslutning av engasjement
 • Ansvarsforsikring
 • Ansvarsbegrensning
 • Klageadgang
 • Aksept og Endringer
 • Lovvalgsregler og verneting

Vi benytter ukryptert elektronisk kommunikasjon (e-post og SMS m.m.) i kontakt med kunder, motparter og andre involverte parter i et oppdrag, med mindre kunden uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk, eller at elektronisk kommunikasjon skal krypteres. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l. ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus o.l. Vi fraskriver oss videre ethvert ansvar for feilsending. Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk. N&B påtar seg ikke ansvar i forhold til lagring, og det forutsettes at kunden har originaler og/eller kopier av all dokumentasjon som er mottatt av N&B. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.  Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag. N&B vil bare engasjere andre medhjelpere i saker etter nærmere avtale med kunden. N&B har intet ansvar og hefter ikke for andre medhjelperes eventuelle feil. N&B kan bistå med å formidle kontakt med advokat i utlandet til å bistå med råd under utenlandsk rett. N&B forutsetter imidlertid at eventuell oppdragsavtale inngås direkte mellom kunden og den utenlandske advokaten som engasjeres og slik at oppgjør skjer direkte mellom kunden og advokaten. N&B har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på vegne av kunden. Kunden står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte oppdrag hos N&B. N&B har rett til å avslutte sitt arbeid med et oppdrag i henhold til bestemmelsene i “Regler for God Advokatskikk” punkt 3.1.6. N&B skal varsle i rimelig tid før arbeidet avsluttes. Kunden er forpliktet til å betale N&Bs salær, kostnader og utlegg samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidets avslutning og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. N&B har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i besittelse i påvente av betaling av krav mot kunden. N&B har tegnet de lovpålagte forsikringer til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet. N&Bs mulige erstatningsansvar, herunder ansvar for den oppdragsansvarlige advokat og eventuelt andre medarbeidere, er begrenset oppad til 20 ganger salærets størrelse, dog oppad begrenset til NOK 5 millioner. N&B, oppdragsansvarlig advokat og eventuelt andre medarbeidere har ikke under noen omstendighet erstatningsansvar for noen form for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv. N&Bs advokater er underlagt “Regler for God Advokatskikk”. Våre kunder har gjennom klage til disiplinærmyndighetene anledning til å få vurdert om N&Bs arbeid og salærberegning er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Mer informasjon om dette finnes på www.advokatforeningen.no under “Advokatetikk”. Disse vilkår sendes kunden i forbindelse med at det etableres kundeforhold eller at et oppdrag registreres hos N&B. Vilkårene anses vedtatt av kunden med mindre kunden innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. N&B forbeholder seg i et slikt tilfelle retten til å frasi seg oppdraget. N&B forbeholder seg retten til å endre eller supplere disse generelle oppdragsvilkår, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Den til enhver tid gjeldende versjon vil være tilgjengelig på N&Bs hjemmeside. Ethvert avtaleforhold mellom N&B og dets kunder (og eventuelle selskaper i samme konsern) vedrørende de tjenester N&B leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til N&Bs arbeid, reguleres i sin helhet av norsk rett. Ringerike, Asker & Bærum tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtaleforholdet mellom N&B og kunden. *************last ned som pdf